Home » Contact » Privacybeleid Fidata

Privacybeleid Fidata

Fidata Vastgoedbeheer B.V. en Fidata Vastgoeddiensten V.O.F. (hierna te noemen “Fidata”) respecteren uw privacy en persoonlijke levenssfeer. Om u van dienst te zijn, hebben wij soms persoonlijke gegevens van u nodig. Wij verwerken uw persoonlijke gegevens zorgvuldig en in overeenstemming met de wet. In deze privacybeleid leest u welke gegevens wij gebruiken en hoe wij deze gegevens opslaan, beschermen en verwerken. Deze privacybeleid is van toepassing op de activiteiten van Fidata Vastgoedbeheer B.V. en Fidata Vastgoeddiensten V.O.F. behoren en op de website fidata.nl (hierna de “Website”) en de diensten die wij aanbieden (de “Diensten”).

1 Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens binnen Fidata , Zilverparkkade 25 8232WJ Lelystad. Ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel onder nummer 50823388

FIDATA heeft een Functionaris voor de Gegevensbescherming benoemd. U kunt de Functionaris voor de Gegevensbescherming bereiken via de onder 9 genoemde contactgegevens.

2 Doel van en rechtsgrond voor de verwerking

Wij verwerken persoonsgegevens voor de uitvoering van onze diensten op het gebied van vastgoedbeheer, waaronder VvE-beheer en huurbemiddeling. Aanvullend verwerken wij persoonsgegevens in het kader van onze bedrijfsvoering, waaronder het werven en selecteren van personeel, administratie, beveiliging, beheer van ICT-systemen, de naleving van wettelijke verplichtingen, archivering en het behandelen van verzoeken, klachten en geschillen. Voorts verwerken wij persoonsgegevens voor marketing- en communicatiedoeleinden, waaronder het beheren van de Website en voor statistische- en analysedoeleinden.

Rechtsgrondslagen voor de verwerking zijn het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten die wij met u sluiten, het voldoen aan wettelijke verplichtingen en de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen en die van onze klanten en derden, zoals eigenaren van vastgoed en Verenigingen van Eigenaren.

Het kan voorkomen dat wij u vragen om deel te nemen aan een marktonderzoek dat wij uit laten voeren door een verwerker. Wij gebruiken deze gegevens om onze service en dienstverlening te beoordelen en verbeteren. U kunt op ieder moment de vragenlijst afsluiten. Uw antwoorden delen wij alleen met onze opdrachtgevers en worden nooit openbaar gemaakt.

3 Welke persoonsgegevens

Indien u de Website bezoekt verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • De naam van de browser die u gebruikt;
 • Het besturingssysteem dat u gebruikt;
 • De serviceprovider waarmee u internettoegang hebt;
 • Het device dat u gebruikt;
 • Locatiegegevens;
 • Surfgedrag en acties.

Indien u zich registreert en/ of gebruik maakt van onze Diensten verwerken wij daarnaast de volgende persoonsgegevens:

 • Naam;
 • Geslacht;
 • Adresgegevens;
 • Woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • emailadres;
 • Geboortedatum;
 • Burgerlijke staat
 • Documentnummer van uw paspoort of ID;
 • Betaalgegevens;
 • Inkomensgegevens;
 • Andere gegevens die relevant zijn in het kader van de uitvoering van onze diensten.

4 Herkomst van de persoonsgegevens

Wij verkrijgen uw persoonsgegevens omdat u deze zelf aan ons bekendmaakt, of omdat wij deze in het kader van onze dienstverlening (of één van onze andere verwerkingsdoelen) van derden verkrijgen, bijvoorbeeld van vastgoedeigenaren, handelsinformatiebureaus, of uit openbare bronnen zoals het handelsregister of het kadaster.

5 Ontvangers van de persoonsgegevens

Wij delen uw persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit nodig is voor één van de onder 2 genoemde verwerkingsdoelen. In het kader van de uitvoering van onze diensten kunnen gegevens bijvoorbeeld worden gedeeld met eigenaren van vastgoed of verenigingen van eigenaren. Bij het aangaan van een huurovereenkomst wordt informatie soms uitgewisseld met handelsinformatiebureaus.

Gegevens kunnen mede worden gedeeld met door ons (al dan niet ten behoeve van onze klanten) ingeschakelde opdrachtnemers, zoals onderhoudsbedrijven, ICT-dienstverleners of bijvoorbeeld deurwaarders. Indien dergelijke opdrachtnemersverwerker zijn zoals bedoeld in artikel 4, sub 8 AVG sluiten we in alle gevallen een schriftelijke verwerkersovereenkomst.

6 Doorgifte van persoonsgegevens buiten de Europese Unie

Uw persoonsgegevens worden door FIDATA in beginsel niet doorgegeven buiten de Europese Unie. Indien doorvoer van gegevens buiten de Europese Unie plaatsvindt zal – voor zover het betreffende land niet een adequaat beschermingsniveau heeft zoals bedoeld in artikel 45 AVG – de doorgifte plaatsvinden op basis van passende waarborgen zoals bedoeld in artikel 46 AVG, of overeenkomstig één van de voorwaarden genoemd in artikel 49 AVG, bijvoorbeeld dat de doorgifte noodzakelijk is voor een overeenkomst tussen u en FIDATA of een in uw belang gesloten overeenkomst tussen FIDATA en een derde, of omdat u met de doorgifte hebt ingestemd.

7 Bewaartermijn

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is met het oog op de onder 2 genoemde doeleinden.

8 Uw rechten

U hebt het recht om FIDATA te verzoeken om inzage in uw gegevens. Indien de gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn hebt u het recht om wijziging of aanvulling ervan te verzoeken. Ook hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en om FIDATA te verzoeken om de gegevens te wissen.

In bepaalde gevallen mag u ons vragen om een kopie van uw gegevens en om doorgifte van deze kopie aan een andere partij.

Voor zover de verwerking is gebaseerd op uw toestemming, hebt u te allen tijde het recht om de toestemming in te trekken. Intrekking doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

Indien u gebruik wilt maken van uw hiervoor genoemde rechten kunt u contact opnemen met FIDATA per brief of email via de hieronder genoemde contactgegevens. FIDATA neemt een besluit op uw verzoek binnen vier weken.

U hebt daarnaast het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. De bevoegde toezichthoudende autoriteit is de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

9 Contact

Voor vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens, en om gebruik te maken van uw hierboven genoemde rechten, kunt u contact opnemen met ons via:

FIDATA Vastgoedbeheer B.V.
Zilverparkkade 25
8232WJ Lelystad
KvK-nummer: 61335797
0320841054
info@fidata.nl

Functionaris Gegevensbescherming
D.D. (Don) Klappe